Regulamin

1. Uczestnik Festiwalu Mocy zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatorów podczas trwania Festiwalu.

2. W czasie trwania Festiwalu Mocy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenia papierosów i e-papierosów oraz stosowania przemocy.

3. Każdego uczestnika obowiązują podstawowe zasady kultury i wzajemnego szacunku.

4. Na terenie obiektów sakralnych oraz podczas Eucharystii i nabożeństw obowiązuje odpowiedni i godny strój.

5. Uczestnik ma obowiązek noszenia opaski wydawanej przez Organizatora podczas rejestracji po przybyciu na Festiwal Mocy. Wzór opaski ustala Organizator i może z niej korzystać tylko jedna osoba. Uszkodzenie opaski powoduje utratę jej ważności.

6. Organizatorzy Festiwalu Mocy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które są własnością uczestnika.

7. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez uczestnika, odpowiedzialność finansową ponoszą sami uczestnicy lub rodzice/opiekunowie.

8. Uczestnik ma obowiązek zgłaszania Organizatorowi, Opiekunowi, Wychowawcy lub Animatorom wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie tych zagrażających zdrowiu i życiu.

9. Podpisane dokumenty i udział w Festiwalu Mocy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.